Gallery

การซ้อมแผนวิกฤตฉุกเฉินด้านสูติกรรม โรงพยาบาลห้วยยอด โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก ศูนย์อนามัยที่ 12 ยะลาและ โรงพยาบาลศูนย์ตรัง โรงพยาบาลชุมชนเครือข่ายจังหวัดตรัง