Gallery

ศูนย์ฝึกอบรมด้านการแพทย์แผนไทย เขตสุขภาพที่ 12 โรงพยาบาลห้วยยอด จัดโครงการอบรมสร้างงาน สร้างอาชีพ OTOP นวดไทย ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม ถึงวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลห้วยยอด จังหวัดตรัง