ความรู้ทางการแพทย์

thumb เรียน..ผู้รับบริการทราบ

thumb ประกาศปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้สิทธิ

thumb 4 พ.ค.61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน &

4 พ.ค.61 เริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลด้วยบัตรประชาชน "ประเภทผู้ป่วยนอก"

1