ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่..

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด
                            เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายวัน)
                           ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล) ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม) 
                           ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเขาปูน) ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม)
                           ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยาและตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้