รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว ..

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด
                            เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายวัน)
                            ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์  ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติงานกลุ่มการพยาบาล) 
                            ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม) 
                            
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเขาปูน)  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์