บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพน..

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
 
   ๑. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณะสุข จำนวน ๑ อัตรา  ค่าจ้าง ๑๘,๐๐๐ บาท
๒.ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา  ค่าจ้าง ๑๑,๕๐๐ บาท
๓.ตำแหน่งพนักงานบริการ
  จำนวน ๑ อัตรา  ค่าจ้าง ๘,๖๙๐ บาท