ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่..

                                         ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด
                            เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลุกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายวัน)
                             ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ (ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม)
                                    
                                       ตามประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  ได้ดำเนินการประกาศ
                             รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำรุง
                             โรงพยาบาลห้วยยอดดังนี้
                                              ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้     จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๓๑๐.- บาท
                                              (ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม)

 
                          
                                           ตรวจสอบรายชื่อที่นี่