เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...


โรงพยาบาลห้วยยอด
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รายการจ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จ้างต่อเนื่อง ๓ ปี ( ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๘ ) จำนวน ๑ รายการ