รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ..

                                                         ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด
 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง
              1. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข       จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 520 บาท
                  (ด้านทันตสาธารณสุข)
              2.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี      จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 480 บาท
              3.ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ                   จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 440 บาท
              4.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้     จำนวน 4 อัตรา ค่าจ้างวันละ 320 บาท
                 
(ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาล)

              5.ตำแหน่งพนักงานเปล                        จำนวน 1 อัตรา ค่าจ้างวันละ 320 บาท
                                              อ่านรายละเอียดที่นี่