ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลู..

                                                                                          ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด
                                 เรื่อง การประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 
                                 ด้วย โรงพยาบาลห้วยยอด จะดำเนินการรับสมัคร
คัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 
เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
                                ๑. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๗ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๗๖๐ บาท
                                   ๒. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๕๒๐ บาท
                                    (ด้านทันตสาธารณสุข)
                                                                                                       
                                                                             อ่านรายละเอียดที่นี่