ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ออกซิเจนเหลว) ประจ..


โรงพยาบาลห้วยยอด
เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ออกซิเจนเหลว)  ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
( ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖ ) จำนวน ๑ รายการ  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)