รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ..

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายวัน)
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ