ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลู..

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด
เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายวัน) ดังนี้
๑. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพจำนวน  ๒ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๗๒๐ บาท (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาล)
                                                              . ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพจำนวน  ๒ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๗๒๐ บาท (ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม)                                                                             
๓. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ)จำนวน  ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๔๘๐ บาท
๔. ตำแหน่งพนักนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน  ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๔๘๐ บาท