รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วค..

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายวัน) ดังนี้
                                                                        ๑. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาล) จำนวน  ๒ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๗๒๐ บาท                                                                         
    ๒. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม) จำนวน  ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๗๒๐ บาท
๓. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณะสุข(เวชสถิติ) จำนวน  ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๔๙๐ บาท
๔. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณะสุข จำนวน  ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๔๙๐ บาท
๕. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน  ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๓๑๐ บาท