รายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสาม..

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหัดตรัง
เรื่อง
รายขื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
(ผู้เข้ารับการประเมินฯ ขอให้ผ่านจุดคัดกรอง รพ.)