รายขื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ ..

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหัดตรัง
เรื่อง
รายขื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒
(ผู้เข้ารับการประเมินฯ ขอให้ผ่านจุดคัดกรอง รพ.)