ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลู..

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด
เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดังนี้
๑. ตำแหน่งหนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน  ๒ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๓๑๐ บาท 
                                                              . ตำแหน่งหนักงานเปลจำนวน  ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๓๑๐ บาท                                                                          
๓. ตำแหน่งพนักงานบริการจำนวน  ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๓๑๐ บาท (ปฏิบัติงานกลุ่มงานแพทย์แผนไทย)