(ร่าง)ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วค..

ประกาศจังหวัดตรัง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                                           จังหวัดตรัง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีต  ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๐๘๑,๐๐๐ (หนึ่งล้านแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่