ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย กลุ่มเครื..

ประกาศจังหวัดตรัง
เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย กลุ่มเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ
และสัญญาณชีพจำนวน ๒ รายการ   ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

จังหวัดตรัง มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย กลุ่มเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ
จำนวน ๒ รายการ   
ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๐๐,๐๐๐ (หกแสนบาทถ้วน)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่