ประกาศประกวดราคาช่างก้อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วค..

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด
เรื่อง
ประกาศประกวดราคาช่างก้อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมรั้วคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)