ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้า..

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด
เรื่อง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ดังนี้
๑. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน  ๑๒ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๗๒๐ บาท 
                                                              . ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน) จำนวน  ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๖๐๐ บาท                                                                          
๓. ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชกิจฉุกเฉิน)จำนวน  ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๔๒๐ บาท