ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลู..

         ด้วย โรงพยาบาลห้วยยอด จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าง  ชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ดังนี้
๑. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  จำนวน ๑ อัตรา  ค่าจ้างวันละ  ๗๒๐.-  บาท (ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขากอบ)
๒. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  จำนวน ๒ อัตรา  ค่าจ้างวันละ  ๗๒๐.-  บาท   (ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาล)
๓. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (แพทย์แผนจีน) จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ   ๖๐๐.-  บาท
๔. ตำแหน่งนักโภชนาการ  จำนวน ๑ อัตรา  ค่าจ้างวันละ  ๔๒๐.-  บาท
๕. ตำแหน่งพนักงานประจำห้องยา         จำนวน ๑ อัตรา  ค่าจ้างวันละ  ๓๑๐.-  บาท
  อ่านรายละเอียดที่นี่               
ดาวน์โหลดใบสมัครที่นี่