ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา..

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เพื่อการจัดซื้อชุดสว่านสำหรับผ่าตัดกระดูกขนาดเล็ก โรงพยาบาลห้วยยอด ตำบลเขาขาว 
อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวน ๑ ชุด งบประมาณ 730,000 บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
อ่านรายละเอียดที่นี่