รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ..

​​
ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ 
ประเภทเงินบำรุง ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

 
๑.ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ อัตรา  ค่าจ้างวันละ  ๓๑๐.-  บาท