รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ..

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด
เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง (รายวัน) ดังนี้

 
๑. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน  ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๓๑๐ บาท