Gallery

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เพิ่มศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอย การขับเคลื่อนการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงยาบาลสู่มาตรฐาน GREEN & CLEAN Hospital สาธารณสุขรวมใจลดโลกร้อน ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.30 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลห้วยยอด