Gallery

อบรมความรู้เรื่องวินัยข้าราชการและการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลห้วยยอด ปี 2562 โดยมี นพ.ปิยวิทย์ เนกขพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยยอด กล่าวเปิดงาน และนายนรินธร ใบกอเด็ม นิติกรชำนาญการพิเศษ และนางจารุณี สายทองแท้ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลห้วยยอด