Gallery

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลห้วยยอด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562