Gallery

งานอาชีวอนามัยและเวชกรรมสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพตามปัจจัยเสี่ยงแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลห้วยยอด ประจำปี 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่ที่รับการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน จำนวน 75 คน และเจ้าหน้าที่ที่รับการตรวจสมรรถภาพการมองเห็น จำนวน 120 คน ในวันที่ 23-24 กันยายน 2563 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมลีลาวดี อาคารแพทย์ไทย โรงพยาบาลห้วยยอด