งานพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล                                                                          
       
อกสารคุณภาพ โรงพยาบาลห้วยยอด
             
- เอกสารผลงานวิชาการ
              - ข้อมูลความรู้จากการประชุม/อบรม
              - คู่มือการจัดทำเอกสารคุณภาพ
 
             - 
ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานโรงพยาบาล 

        
งานแผนยุทธศาสตร์    
             
 - แผนยุทธศาสร์ประจำปี

        
งานบริหารจัดการความเสี่ยง    
             
 - คู่มือการบริหารความเสี่ยง
             
 - เอกสารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน
     
 - แบบฟอร์มการรายงานความเสี่ยง