ข่าวประชาสัมพันธ์

thumb MOIT 16

ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ​

thumb สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังร่วมกับโรงพยาบาลตรังและโรงพยาบาลชุมช

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังร่วมกับโรงพยาบาลตรังและโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัดตรัง จัดให้มีการสืบราคายารวมระดับจังหวัด เพื่อจัดทำบัญชีผู้ขายประกอบการจัดซ

thumb MOIT5

​​สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ประจำเดือนตุลาคม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ประจำเดือนพฤศจิกายน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 1 ประจำเดือนธั..

thumb MOIT3

​​รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2565 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2565

thumb MOIT2

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย แบบฟร์มการเผยแพร่ ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน นโยบายของผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน ..

thumb MOIT1

คำสั่ง / กรอบแนวทาง บันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มี..

thumb ITA ปี 2566

MOIT1​ MOIT2 MOIT3 MOIT4 MOIT5 MOIT6 MOIT7 MOIT8 MOIT9 MOIT10 MOIT11 MOIT12 MOIT13 MOIT14 MOIT15 MOIT16 MOIT17 MOIT18 MOIT19 MOIT20 MOIT21 MOIT22 M..

thumb MOIT4

​​ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อฯเงิน ปีงบประมาณ 2566 แบบฟอร์มเผยแพร่แผนการจัดซื้อฯเงินนอกงบประมาณปี 2566 หนังสือจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566

thumb MOIT15

MOIT 15 - คำสั่งคณะกรรมการจริยธรรม - ​เผยแพร่แผนปฎิบัติการ - แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและปร - แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม​

thumb MOIT11

รายงานข้อร้องเรียน ประจำปี2565 ผลการดำเนินการข้อร้องเรียน ประจำปี 2565

thumb MOIT 10

สรุปผลการดำเนินการข้อร้องเรียน ข้อมูลการปฏิบัติงานร้องเรียนร้องทุก

thumb แผนกกายภาพบำบัด ขอเชิญอาสาสมัครผู้สูงอายุ ( อายุระหว่าง 60 - 89

แผนกกายภาพบำบัด ขอเชิญอาสาสมัครผู้สูงอายุ ( อายุระหว่าง 60 - 89 ปี ) ที่มีภูมิลำเนาในเขต อำเภอห้วยยอด

thumb ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินกิจกรรมโครงการศึกษาวิจัย

ประกาศเปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินกิจกรรมโครงการศึกษาวิจัย

thumb ขอเชิญอาสาสมัครผู้สูงอายุ (อายุระหว่าง 60-89 ปี) ที่มีภูมิลำเนาใ

เข้าร่วมโครงการศึกษาวิจัย เรื่อง “การเก็บข้อมูลเพื่อสร้างเกณฑ์มาตรฐานสำหรับสมรรถภาพในการปฏิบัติกิจกรรม ด้วยชุดการทดสอบเอฟเอฟเอ็มโอที (FFMOT : The Fu

thumb MOIT 2

1.ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน ประกอบด้วย ข้อมูลผู้บริหาร แสดงรายนามของผู้บริหารของหน่วยงาน นโยบายของผู้บริหาร โครงสร้างหน่วยงาน หน้าที่และอำนาจของ..

thumb MOIT 4

คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลด ประกาศ​ ข้อ 1 แผนเงินงบประมาณ​​ ​ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง แผน..

thumb MOIT 5

​สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาศที่ 1 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ 2564 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน..

thumb MOIT 1

คำสั่ง / กรอบแนวทาง บันทึกข้อความลงนามในคำสั่ง และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน คำสั่ง มาตรการ กลไก หรือระบบในการดำเนินการกำหนดให้มี..

thumb MOIT 3

การวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณปี 2564​

thumb ITA ปี 2565

MOIT 1​ MOIT2 MOIT3 MOIT4 MOIT5 MOIT6 MOIT7 MOIT8 MOIT9 MOIT10 MOIT11 MOIT12 MOIT13 MOIT14 MOIT15 MOIT16 MOIT17 MOIT18 MOIT19 MOIT20 MOIT21 MOIT22 ..

12