ข่าวประชาสัมพันธ์

thumb การดูแลผู้ป่วยระยะกลางด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือ

การดูแลผู้ป่วยระยะกลางด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก​

thumb การจัดทำแผนงานขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพด้านการป้องกันการฆ่าตัวต

การจัดทำแผนงานขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพด้านการป้องกันการฆ่าตัวตาย

thumb ความเข้าใจปัญหาสุขภาพช่องปากและความต้องการของประชาชน

ความเข้าใจปัญหาสุขภาพช่องปากและความต้องการของประชาชน

thumb การดูแลผู้ป่วย ภาวะไตเสื่อม​

การดูแลผู้ป่วย ภาวะไตเสื่อม​

thumb รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๗๒ ชั่วโม

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด เรื่อง รับสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๗๒ ชั่วโมง รุ่นที่ ๑๗ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแพทย์แผนไทย รับสมัครเ..

thumb ประกาศเจตจำนง"การบริโรงพยาบาลห้วยยอด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด เรื่อง ประกาศเจตจำนง"การบริโรงพยาบาลห้วยยอด ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต" เพื่อให้การปฏิบัติราชการของโรงพยาบาลห้วยยอด ม..

thumb กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพประจำปี 2562 โรงพยาบาลห้วยยอด จ.ตรัง

ทางโรงพยาบาลห้วยยอด ได้จัดกิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ(การตรวจสุขภาพร่างกายประจำปี) ขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ บุคคลากร ข้าราชการในเขตรับผิดชอบของโรงพย..

thumb ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

thumb ประกาศจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๗๒ ชั่วโมง

ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย โรงพยาบาลห้วยยอด จัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ๓๗๒ ชั่วโมง รุ่นที่ ๑๖

1