เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...


โรงพยาบาลห้วยยอด
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
วัสดุทางการแพทย์ รายการถุงมือยางทางการแพทย์ จำนวน ๗,๕๒๘ กล่อง