ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา..


โรงพยาบาลห้วยยอด
เรื่อง ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
วัสดุการแพทย์ กลุ่มที่วิเคราะห์ด้วยเครื่องอันโนมัติ จำนวน ๒๓ รายการ