ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้า..

  ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด
 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง
 1. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ        
  
2. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
(ด้านทันตสาธารณสุข)