การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับกา..


โรงพยาบาลห้วยยอด
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
​โครงการการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ