รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว..

                                                         ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด
 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)  เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง
             

                                                    ๑.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข        จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๕๒๐.- บาท
                                                        
(ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม)
                                                    ๒.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ                 จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๔๐๐.- บาท
                                                        
(ปฏิบัติงานกลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์)
                                                     ๓.ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้       จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๓๒๐.- บาท
                                                        
(ปฏิบัติงานกลุ่มงานทันตกรรม)

                                              อ่านรายละเอียดที่นี่