ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลู..

ประกาศโรงพยาบาลห้วยยอด 
เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
                                                                                            ด้วย โรงพยาบาลห้วยยอด จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
                                                 เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง ดังรายละเอียดต่อไปนี้
                                                                                             ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๑ อัตรา ค่าจ้างวันละ ๗๒๐.- บาท
                                                                                             (ปฏิบัติงานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเขากอบ)