ประกาศจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ป..

ประกาศจ้างเหมาบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ประจำปีงบประมาณ 2565
จ้างต่อเนื่อง 3 ปี (จำนวน 28 เดือน ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2565 - กันยายน 2567)   จำนวน   1  รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)